สูตรคำนวณที่ 1

  • คำนวณเงินออมต่อเดือน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย

         ค่าใช้จ่ายเป้าหมาย
รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง
บาท
         ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง
%ต่อปี
         ระยะเวลาในการออม*

รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง
ปี
         จำนวนเงินออมที่มีอยู่ขณะนี้
รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง
บาท
    จำนวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน บาท
    หมายเหตุ:
    *ระยะเวลาในการออม หมายถึง อีกกี่ปีจากปัจจุบันที่จะใช้เงินออมก้อนนี้ เช่น เพื่อการศึกษาต่อ
    เพื่อท่องเที่ยวรอบโลก ฯลฯ


สูตรคำนวณที่ 2

  • คำนวณเงินสะสมที่ได้จากการออม (แบบดอกเบี้ยทบต้น)

         เงินออมต่อเดือน
รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง
บาท
         ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง
%ต่อปี
         จำนวนปีที่ออม

รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง
ปี
    เงินสะสมที่ได้จากการออม บาท


สูตรคำนวณที่ 3

  • คำนวณเงินออมที่ควรมีโดยใช้กฎ Rule of Thumb

         รายได้ทั้งปี
รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง
บาท
         อายุ

รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง
ปี
    เงินออมที่ควรจะมี** บาท
    หมายเหตุ:
    **Rule of Thumb: เงินออมที่ควรมี ควรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งปี
    ที่มา: "การวางแผนออมเงิน" www.tsi-thailand.org