อาชีพ เกษตรกร

 

 


    กลุ่มเกษตรกรที่มีความรู้ทางการเงินน้อย พบว่า
ประสบปัญหารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายถึง 96%
กว่า 86% มีเงินพอใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินเพียง 1-3 เดือน หรือน้อยกว่า 1 เดือน เท่านั้น
ไม่วางแผนเกษียณอายุมากถึง 95%


โปรแกรมคำนวณทางการเงินวางแผนงบประมาณ

คำนวณสถานะทางการเงิน

เกร็ดความรู้เรื่องการเงินที่ควรจำ

การวางแผนการเงินช่วยให้คุณเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างถูกทิศทางและไปถึงเป้าหมายโดยไม่ยาก

 • ออมก่อนใช้ รายได้ทุกประเภท ควรแบ่งไว้ออมก่อน 1 ใน 4 ส่วน
 • เงินออมขั้นต่ำไม่ควรน้อยกว่า 10% ของรายได้
 • ควรมีเงินออมเผื่อกรณีฉุกเฉินไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่าย 3-6 เดือน
 • พยายามใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้เสมอ
 • เป็นหนี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น และต้องมีวินัยในการชำระหนี้
 • ยอดหนี้ (ไม่รวมหนี้ซื้อบ้าน) ไม่ควรเกิน 20% ของรายได้ทั้งปี และยอดผ่อนชำระไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ต่อเดือน
 • สินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์ – หนี้สิน) ต้องไม่ติดลบ
 • ควรออมเงินไว้ใช้ยามชรา เพราะเราทำงานไม่ถึง 40 ปี แต่ยังต้องใช้ชีวิตหลังจากนั้นอีก 20 ปี

 

การออมเงินสำหรับเกษตรกร

รู้จักเก็บออมก่อนใช้จ่าย ตั้งเป้าหมายและมีวินัยในการออม และสามารถออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติได้

 • รู้จักเก็บออมก่อนใช้จ่าย
  การออม เป็นการอดใจตัดความอยากที่เกินความจำเป็น โดยการจัดสรรรายรับส่วนหนึ่งเก็บออมไว้ก่อนในวันนี้เพื่อให้มีเหลือพอสำหรับรายจ่ายที่จำเป็นกว่าในวันหน้า และเมื่อมีเงินออมมากพอสำหรับรายจ่ายที่จำเป็นและรายจ่ายฉุกเฉินแล้ว เงินออมส่วนเกินก็สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อความสุขได้อย่างไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

 

 • ตั้งเป้าหมายและมีวินัยการออม
  โดยทั่วไป “การออม” มักมีเป้าหมาย เช่น เผื่อยามฉุกเฉิน เพื่อซื้อทรัพย์สิน เพื่อการลงทุน เพื่อแต่งงาน เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อยามเกษียณ เป็นต้น เช่น เกษตรกรอาจออมเงินโดยมีเป้าหมายเพื่อซื้อรถ เครื่องจักร หรือปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ซึ่งต้องมีเป้าหมายชัดเจนทั้งระยะเวลาและจำนวนเงินที่ต้องการใช้ และที่สำคัญคือ “วินัยการออม”...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือส่งเสริมการออมในกลุ่มเกษตรกร”

 

 • ออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  เกษตรกรสามารถออมเงินด้วยตนเอง หรือออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้ โดย สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50 บาท และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกตามระดับอายุของสมาชิก
          

การกู้ยืมสำหรับเกษตรกร

รู้จักใช้เงินเป็น มีวินัย สร้างรายได้ เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ และรู้จักแหล่งเงินกู้


 • ใช้เงินเป็น มีวินัย สร้างรายได้
  “หนี้สิน คือ ภาระผูกพันที่เราต้องชดใช้ในวันหน้า”หากเราไม่ต้องการมีภาระที่ต้องชดใช้ในวันหน้าก็ต้องไม่ก่อหนี้ในวันนี้ ทำอย่างไรเราจึงจะไม่ต้องเป็นหนี้? ก่อนอื่นเราต้องลดความอยากมี อยากเป็น เหมือนคนอื่น โดยไม่ดูฐานะของตนเอง ต้องรู้จักการใช้พฤติกรรมที่พอเพียง รู้จักอดออม มีวินัยในการใช้จ่าย นอกจากนี้ เราจะต้องขยันทำมาหากินเพื่อสร้างรายได้ ไม่เกียจคร้าน

 

 • เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้
  หากจะตัดสินใจเป็นหนี้ ควรเป็นหนี้ที่จำเป็นหรือหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้เท่านั้น

 

 • แหล่งเงินกู้สำหรับเกษตรกร
  - ธ.ก.ส./ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ
  - สหกรณ์/ธนาคารชุมชน/กองทุนต่าง ๆ
        

การจัดการหนี้สินสำหรับเกษตรกร

ต้องแยกประเภทหนี้ดีและหนี้ไม่ดี รู้จักหลักการบริหารหนี้สิน ชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน


 • ชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน

หนี้สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนี้เพื่อการบริโภคหรือหนี้เพื่อการทำมาหากินเลี้ยงชีพล้วนมาพร้อมกับต้นทุนของมัน คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งยิ่งระยะเวลากู้ยืมนาน ยิ่งเสียดอกเบี้ยมากขึ้น ฉะนั้น เมื่อเรามีเงินจ่ายหนี้ ควรเลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน หรือหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงก็ควรกู้หนี้ใหม่มาชำระหนี้เก่า เพื่อประหยัดดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
 • หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
          

การลงทุนสำหรับเกษตรกร

รู้จักวางแผนการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในการทำการเกษตร หรือการลงทุนทางการเงิน

 • วางแผนการลงทุน
  อย่างไรก็ดี ก่อนเริ่มลงทุน เราควรวางแผนการลงทุน รู้จักสินทรัพย์ทางการเงิน ตลอดจนสิทธิผู้ลงทุน โดยการวางแผนลงทุนนั้นต้องตั้งเป้าหมายการลงทุน ประเมินความเสี่ยงตนเอง และจัดสัดส่วนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 

 • ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ
  ส่วนการเลือกสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อลงทุนนั้น สำหรับเกษตรกร อาจลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น เงินฝาก ออมทรัพย์ เงินฝากประจำ ฉลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น กองทุนรวม เป็นต้น

 

 • ลงทุนด้านการเกษตร
  นอกจากนี้ การทำเกษตรยังถือเป็นการลงทุนเช่นกัน โดยการลงทุนทำเกษตรนั้นมีขั้นตอน คือ วางแผนการลงทุน ออกแบบสวน วางระบบน้ำ วางระบบการปลูกพืชหมุนเวียน การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป

การคุ้มครองความเสี่ยงและเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เกษตรกรสามารถป้องกันหรือถ่ายโอนความเสี่ยงได้ เช่น การประกันชีวิต การประกันภัยพืชผล

 

 • ทำไมต้องป้องกันความเสี่ยง
  เหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งสุขภาพหรือชีวิตของเราเอง ที่อาจเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ รวมถึงกิจการ สัตว์เลี้ยงหรือไร่สวนของเราเอง ที่อาจโรคระบาด ภัยธรรมชาติ ฯลฯ อันส่งผลต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร
  อย่างไรก็ดี เกษตรกรสามารถป้องกันหรือโอนความเสี่ยงนี้ไปสู่บริษัทรับทำประกันได้ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
  • ประกันชีวิต
   การประกันชีวิตมีหลายแบบแต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไปแบบการประกันชีวิตพื้นฐานมีอยู่ 4 แบบคือตลอดชีพ สะสมทรัพย์ ชั่วระยะเวลา และแบบเงินได้ประจำ
  • ประกันภัยพืชผล
   เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยแล้ง โดยเกษตรกรจ่ายเบี้ยประกันตามจำนวนพื้นที่ทำเกษตร และได้รับเงินชดเชยหากเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ

 

ภัยการเงินสำหรับเกษตรกรมีหลายรูปแบบดังนี้

ภัยการเงินมีหลายรูปแบบ เช่น เงินกู้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ แก๊งคอลเซ็นเตอร์

 • เงินกู้นอกระบบ
  การกู้เงินนอกระบบนั้นคุณจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายที่จะตามมาทั้งดอกเบี้ยโหดเงินที่เป็นหนี้สูงกว่าที่ได้รับและการทวงหนี้เงินกู้มหาโหด
  หากคุณมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ที่
  -ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ http://www.1359.in.th
  -ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม https://www.facebook.com/LADVIMOJ/info
  -ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยhttp://www.damrongdhama.moi.go.th

 

 • แชร์ลูกโซ่
  เป็นภัยการเงินอย่างหนึ่งที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนอกระบบ ปัจจุบันแชร์ลูกโซ่ก็จะแอบแฝงโดยใช้ธุรกิจขายตรงมาบังหน้า โดยแชร์ลูกโซ่ก็มักจะโฆษณากับคุณว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่ได้ผลตอบแทนสูง
  หากคุณมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ที่
  -ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ http://www.1359.in.th
  -ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.1213.or.th/

 

 • แกงค์คอลเซ็นเตอร์
  มิจฉาชีพเหล่านี้จะมีการสุ่มโทรหาคุณและมีการใช้คำพูดที่ทำให้คุณเกิดความหวาดกลัว ส่วนมากจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลอกให้คุณไปทำธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม
  หากคุณตกเป็นเหยื่อแล้วสิ่งที่ต้องทำคือ แจ้งกับสถาบันการเงินให้ระงับการถอนและโอนเงิน ถ้าไม่สามารถระงับได้ให้รวบรวมหลักฐานแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระงับธุรกรรมกับสถาบันการเงิน และเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ สุดท้ายให้แจ้งไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) http://www.dsi.go.th/

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การออม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง กู้ยืม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง หนี้สิน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การลงทุน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง รู้จักลงทุน รู้จักใช้สิทธิ์ผู้ลงทุน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง กองทุนรวม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประกัน ฉุกเฉิน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ถูกโกง
VDO

- คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มองรอบทิศ : กองทุนรวม จุดเริ่มต้นอิสรภาพทางการเงิน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรประณีต ทางรอดของเกษตรกรไทย ตอนที่ 2
- ThailandResearchFund, สารคดีงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตรกรเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการ การบริหารการเงิน และการตลาดของชาวบ้านบ้านจำ ชุมชนในต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
- TSIthailand, รู้ทันดอกเบี้ยเงินกู้
- แดงน้อยสตูดิโอ, Animation 2D เรื่อง "การออม"
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., "เรียนรู้เรื่องลงทุน" ตอน "ออมเร็ว รวยเร็ว"
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., "เรียนรู้เรื่องลงทุน" ตอน เตรียมเกษียณอย่างเกษม