อาชีพ ผู้ประกอบการ

 

 


  10 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการกู้เงินจากธนาคารไม่ได้
 • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ไม่มีประสบการณ์แต่เล็งผลเลิศ
 • ไม่มีรายได้ให้ปรากฏ
 • ไม่มีแผนธุรกิจ
 • มีประวัติหนี้ NPL
 • ไม่รู้ต้นทุนหรือไม่รู้รายได้
 • ไม่รู้ข้อจำกัด
 • ไม่สามารถผ่อนชำระ
 • ไม่มีการเตรียมตัว
 • มีทัศนคติเชิงลบ

ที่มาศศิ คล่องพยาบาล
ที่ปรึกษา ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน
ฝ่ายประสานและบริการ
SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx?List=15dca7fb-bf2e-464e-97e5-440321040570&ID=882

 โปรแกรมคำนวณทางการลงทุนที่เหมาะสม

คำนวณสถานะทางการเงิน

เกร็ดความรู้เรื่องการเงินที่ควรจำ

การวางแผนการเงินช่วยให้คุณเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างถูกทิศทางและไปถึงเป้าหมายโดยไม่ยาก

 • ออมก่อนใช้ รายได้ทุกประเภท ควรแบ่งไว้ออมก่อน 1 ใน 4 ส่วน
 • เงินออมขั้นต่ำไม่ควรน้อยกว่า 10% ของรายได้
 • ควรมีเงินออมเผื่อกรณีฉุกเฉินไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่าย 3-6 เดือน
 • พยายามใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้เสมอ
 • เป็นหนี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น และต้องมีวินัยในการชำระหนี้
 • ยอดหนี้ (ไม่รวมหนี้ซื้อบ้าน) ไม่ควรเกิน 20% ของรายได้ทั้งปี และยอดผ่อนชำระไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ต่อเดือน
 • สินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์ – หนี้สิน) ต้องไม่ติดลบ
 • ควรออมเงินไว้ใช้ยามชรา เพราะเราทำงานไม่ถึง 40 ปี แต่ยังต้องใช้ชีวิตหลังจากนั้นอีก 20 ปี

 

การออมเงินสำหรับผู้ประกอบการ

รู้จักเก็บออมก่อนใช้จ่าย ตั้งเป้าหมายและมีวินัยในการออม และสามารถออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติได้

 • รู้จักเก็บออมก่อนใช้จ่าย
  “การออม” มักเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดหนึ่ง เช่น เพื่อซื้อทรัพย์สิน เพื่อการลงทุน เพื่อแต่งงาน เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อยามเกษียณ เป็นต้น

 

 • ตั้งเป้าหมายและมีวินัยการออม
  การออมที่ดีต้องมีเป้าหมายชัดเจนทั้งระยะเวลาและจำนวนเงินที่ต้องการใช้ และที่สำคัญคือ “วินัยการออม”
  อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการนั้น อาจใช้เกณฑ์การออมทั่วไป คือ ออมเงินประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้แต่ละเดือน เพื่อไว้ใช้ในอนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน เพื่อขยายหรือต่อยอดธุรกิจ

 

 • ออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  ผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ในระบบแรงงานหรือเป็นลูกจ้างของบริษัทจึงไม่ได้ออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่สามารถออมเงินด้วยตนเอง หรือออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้ โดย สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50 บาท และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกตามระดับอายุของสมาชิก
          

การกู้ยืมสำหรับผู้ประกอบการ

รู้จักใช้เงินเป็น มีวินัย สร้างรายได้ เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ และรู้จักแหล่งเงินกู้


“การกู้เงิน คือ การสละการบริโภคในอนาคตเพื่อการบริโภคในปัจจุบัน”

แหล่งเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการ

 

การจัดการหนี้สินสำหรับผู้ประกอบการ

ต้องแยกประเภทหนี้ดีและหนี้ไม่ดี รู้จักหลักการบริหารหนี้สิน ชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน


 • ชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน

หนี้สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนี้เพื่อการบริโภคหรือหนี้เพื่อการทำมาหากินเลี้ยงชีพล้วนมาพร้อมกับต้นทุนของมัน คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งยิ่งระยะเวลากู้ยืมนาน ยิ่งเสียดอกเบี้ยมากขึ้น ฉะนั้น เมื่อเรามีเงินจ่ายหนี้ ควรเลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน หรือหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงก็ควรกู้หนี้ใหม่มาชำระหนี้เก่า เพื่อประหยัดดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น
ทั้งนี้ หลักการบริหารหนี้สินส่วนบุคคลนั้น ต้องแยกประเภทหนี้ดี และหนี้ไม่ดีรู้จักลักษณะสำคัญของหนี้แต่ละแบบตั้งแต่หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้บัตรกดเงินสดพร้อมเทคนิคและวิธีการจัดการหนี้ให้ “มีหนี้… แต่มีสุข” ได้

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องบริหารจัดการลูกหนี้ทางการค้าอีกด้วย ทั้งลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ลูกค้าจ่ายเช็คเด้ง เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เทคนิคการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าที่มีปัญหาเหล่านี้
        

การลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้เพื่อใช้เป็นหลักประกันให้แก่ตนเองหรือครอบครัวเมื่อเกษียณอายุ

 • ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  ผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในระบบแรงงานสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อใช้เป็นหลักประกันให้แก่ตนเองหรือครอบครัวเมื่อเกษียณอายุ

 

 • ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ
  การเลือกสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อลงทุนนั้น สำหรับผู้ประกอบการ อาจลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินฝาก ออมทรัพย์ เงินฝากประจำ ฉลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น กองทุนรวม เป็นต้น

   

  นอกจากนี้ การลงทุนทำธุรกิจนั้น ยังจำเป็นต้องรู้จักรูปแบบองค์กร ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงินการคุ้มครองความเสี่ยงและเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เราสามารถป้องกันหรือโอนความเสี่ยงโดยการประกันซึ่งมีหลายแบบ โดยจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป

 

 • ทำไมต้องป้องกันความเสี่ยง
  เหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ทั้งสุขภาพหรือชีวิตของเราเอง ที่อาจเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น
  อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการสามารถป้องกันหรือโอนความเสี่ยงนี้ไปสู่บริษัทรับทำประกันได้ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
  • ประกันชีวิต
   การประกันชีวิตมีหลายแบบแต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไปแบบการประกันชีวิตพื้นฐานมีอยู่ 4 แบบคือตลอดชีพ สะสมทรัพย์ ชั่วระยะเวลา และแบบเงินได้ประจำ

 

ภัยการเงินสำหรับผู้ประกอบการมีหลายรูปแบบดังนี้

ภัยการเงินมีหลายรูปแบบ เช่น เงินกู้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ แก๊งคอลเซ็นเตอร์

 • เงินกู้นอกระบบ
  การกู้เงินนอกระบบนั้นคุณจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายที่จะตามมาทั้งดอกเบี้ยโหดเงินที่เป็นหนี้สูงกว่าที่ได้รับและการทวงหนี้เงินกู้มหาโหด
  หากคุณมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ที่
  -ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ http://www.1359.in.th
  -ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม https://www.facebook.com/LADVIMOJ/info
  -ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยhttp://www.damrongdhama.moi.go.th

 

 • แชร์ลูกโซ่
  เป็นภัยการเงินอย่างหนึ่งที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนอกระบบ ปัจจุบันแชร์ลูกโซ่ก็จะแอบแฝงโดยใช้ธุรกิจขายตรงมาบังหน้า โดยแชร์ลูกโซ่ก็มักจะโฆษณากับคุณว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่ได้ผลตอบแทนสูง
  หากคุณมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ที่
  -ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ http://www.1359.in.th
  -ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.1213.or.th/

 

 • แกงค์คอลเซ็นเตอร์
  มิจฉาชีพเหล่านี้จะมีการสุ่มโทรหาคุณและมีการใช้คำพูดที่ทำให้คุณเกิดความหวาดกลัว ส่วนมากจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลอกให้คุณไปทำธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม
  หากคุณตกเป็นเหยื่อแล้วสิ่งที่ต้องทำคือ แจ้งกับสถาบันการเงินให้ระงับการถอนและโอนเงิน ถ้าไม่สามารถระงับได้ให้รวบรวมหลักฐานแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระงับธุรกรรมกับสถาบันการเงิน และเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ สุดท้ายให้แจ้งไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) http://www.dsi.go.th/

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การออม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง กู้ยืม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง หนี้สิน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การลงทุน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง รู้จักลงทุน รู้จักใช้สิทธิ์ผู้ลงทุน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง กองทุนรวม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประกัน ฉุกเฉิน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ถูกโกง
VDO