อาชีพ บุคลากรภาครัฐ

 

 


    กลุ่มบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ทางการเงินน้อย พบว่า
รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย มากกว่า 60%
มีพฤติกรรมใช้จ่ายก่อน ถ้าเหลือแล้วจึงออมสูงถึง 85%
กว่า 84% มีเงินพอใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินเพียง 1-3 เดือน หรือน้อยกว่า 1 เดือน เท่านั้น


โปรแกรมคำนวณทางการเงินวางแผนงบประมาณ

คำนวณสถานะทางการเงิน

เกร็ดความรู้เรื่องการเงินที่ควรจำ

การวางแผนการเงินช่วยให้คุณเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างถูกทิศทางและไปถึงเป้าหมายโดยไม่ยาก

 • ออมก่อนใช้ รายได้ทุกประเภท ควรแบ่งไว้ออมก่อน 1 ใน 4 ส่วน
 • เงินออมขั้นต่ำไม่ควรน้อยกว่า 10% ของรายได้
 • ควรมีเงินออมเผื่อกรณีฉุกเฉินไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่าย 3-6 เดือน
 • พยายามใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้เสมอ
 • เป็นหนี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น และต้องมีวินัยในการชำระหนี้
 • ยอดหนี้ (ไม่รวมหนี้ซื้อบ้าน) ไม่ควรเกิน 20% ของรายได้ทั้งปี และยอดผ่อนชำระไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ต่อเดือน
 • สินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์ – หนี้สิน) ต้องไม่ติดลบ
 • ควรออมเงินไว้ใช้ยามชรา เพราะเราทำงานไม่ถึง 40 ปี แต่ยังต้องใช้ชีวิตหลังจากนั้นอีก 20 ปี

 

การออมเงินสำหรับข้าราชการ

รู้จักเก็บออมก่อนใช้จ่าย ตั้งเป้าหมายและมีวินัยในการออม และสามารถออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติได้

 • รู้จักเก็บออมก่อนใช้จ่าย
  การออม เป็นการอดใจตัดความอยากที่เกินความจำเป็น โดยการจัดสรรรายรับส่วนหนึ่งเก็บออมไว้ก่อนในวันนี้เพื่อให้มีเหลือพอสำหรับรายจ่ายที่จำเป็นกว่าในวันหน้า และเมื่อมีเงินออมมากพอสำหรับรายจ่ายที่จำเป็นและรายจ่ายฉุกเฉินแล้ว เงินออมส่วนเกินก็สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อความสุขได้อย่างไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

 

 • ตั้งเป้าหมายและมีวินัยการออม
  โดยทั่วไป “การออม” มักมีเป้าหมาย เช่น เผื่อยามฉุกเฉิน เพื่อซื้อทรัพย์สิน เพื่อการลงทุน เพื่อแต่งงาน เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อยามเกษียณ เป็นต้น เช่น เกษตรกรอาจออมเงินโดยมีเป้าหมายเพื่อซื้อรถ เครื่องจักร หรือปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ซึ่งต้องมีเป้าหมายชัดเจนทั้งระยะเวลาและจำนวนเงินที่ต้องการใช้ และที่สำคัญคือ “วินัยการออม”...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือส่งเสริมการออมในกลุ่มเกษตรกร”

 

 • ออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  ข้าราชการมีการออมเงินผ่าน กบข. อยู่แล้ว ซึ่งต้องเลือกเองว่าจะออมในแผนการออมแบบใด เช่น แผนลงทุนแบบสมดุลหัก 3% ของเงินเดือน ซึ่งจะได้รับเงินบำนาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ) / 50 เป็นต้น โดยเมื่อคำนวณแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
          

การกู้ยืมสำหรับข้าราชการ

รู้จักใช้เงินเป็น มีวินัย สร้างรายได้ เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ และรู้จักแหล่งเงินกู้


“การกู้เงิน คือ การสละการบริโภคในอนาคตเพื่อการบริโภคในปัจจุบัน”

แหล่งเงินกู้สำหรับข้าราชการ

  ทั้งนี้ ในการขอสินเชื่อหรือตัดสินใจซื้อสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งบ้าน รถยนต์ หรือแม้แต่การจัดงานแต่งงาน ต้องเริ่มจากการวางแผนทั้งสิ้น


การจัดการหนี้สินสำหรับข้าราขการ

ต้องแยกประเภทหนี้ดีและหนี้ไม่ดี รู้จักหลักการบริหารหนี้สิน ชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน


 • ชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน

หนี้สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนี้เพื่อการบริโภคหรือหนี้เพื่อการทำมาหากินเลี้ยงชีพล้วนมาพร้อมกับต้นทุนของมัน คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งยิ่งระยะเวลากู้ยืมนาน ยิ่งเสียดอกเบี้ยมากขึ้น ฉะนั้น เมื่อเรามีเงินจ่ายหนี้ ควรเลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน หรือหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงก็ควรกู้หนี้ใหม่มาชำระหนี้เก่า เพื่อประหยัดดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น
ทั้งนี้ หลักการบริหารหนี้สินส่วนบุคคลนั้น ต้องแยกประเภทหนี้ดี และหนี้ไม่ดีรู้จักลักษณะสำคัญของหนี้แต่ละแบบตั้งแต่หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้บัตรกดเงินสดพร้อมเทคนิคและวิธีการจัดการหนี้ให้ “มีหนี้… แต่มีสุข” ได้


        

การลงทุนสำหรับข้าราชการ

ข้าราชการควรรู้จักวางแผนการลงทุน ต้องเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้น และรู้สิทธิผู้ลงทุน โดยข้าราชการสามารถลงทุนผ่าน กบข. ได้ด้วย

 • วางแผนการลงทุน
  อย่างไรก็ดี ก่อนเริ่มลงทุน เราควรวางแผนการลงทุน รู้จักสินทรัพย์ทางการเงิน ตลอดจนสิทธิผู้ลงทุน โดยการวางแผนลงทุนนั้นต้องตั้งเป้าหมายการลงทุน ประเมินความเสี่ยงตนเอง และจัดสัดส่วนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 

 • ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ
  การเลือกสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อลงทุนนั้น สำหรับข้าราชการ อาจลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินฝาก ออมทรัพย์ เงินฝากประจำ ฉลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น กองทุนรวม เป็นต้น

   

 • การลงทุนผ่าน กบข.
  ข้าราชการ สามารถลงทุนผ่าน กบข. ได้ กล่าวคือเป็นการออมเงินกับ กบข. โดยมีผู้เชี่ยวชาญของ กบข. นำเงินกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อ ซึ่งข้าราชการจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จหรือบำนาญ ซึ่งข้าราชการสามารถเลือกหักเงินจากเงินเดือนได้ 3-15% ตามพ.ร.บ.การคุ้มครองความเสี่ยงและเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เราสามารถป้องกันหรือโอนความเสี่ยงโดยการประกันซึ่งมีหลายแบบ โดยจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป

 

 • ทำไมต้องป้องกันความเสี่ยง
  เหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ทั้งสุขภาพหรือชีวิตของเราเอง ที่อาจเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น
  อย่างไรก็ดี ข้าราชการสามารถป้องกันหรือโอนความเสี่ยงนี้ไปสู่บริษัทรับทำประกันได้ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

  • สวัสดิการข้าราชการ
   ข้าราชการจะได้รับสวัสดิการจากภาครัฐในการด้านสุขภาพและอุบัติเหตุที่ครอบคลุมทั้งครอบครัวอยู่แล้ว
  • ประกันชีวิต
   การประกันชีวิตมีหลายแบบแต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไปแบบการประกันชีวิตพื้นฐานมีอยู่ 4 แบบคือตลอดชีพ สะสมทรัพย์ ชั่วระยะเวลา และแบบเงินได้ประจำ

 

ภัยการเงินสำหรับข้าราชการมีหลายรูปแบบดังนี้

ภัยการเงินมีหลายรูปแบบ เช่น เงินกู้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ แก๊งคอลเซ็นเตอร์

 • เงินกู้นอกระบบ
  การกู้เงินนอกระบบนั้นคุณจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายที่จะตามมาทั้งดอกเบี้ยโหดเงินที่เป็นหนี้สูงกว่าที่ได้รับและการทวงหนี้เงินกู้มหาโหด
  หากคุณมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ที่
  -ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ http://www.1359.in.th
  -ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม https://www.facebook.com/LADVIMOJ/info
  -ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยhttp://www.damrongdhama.moi.go.th

 

 • แชร์ลูกโซ่
  เป็นภัยการเงินอย่างหนึ่งที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนอกระบบ ปัจจุบันแชร์ลูกโซ่ก็จะแอบแฝงโดยใช้ธุรกิจขายตรงมาบังหน้า โดยแชร์ลูกโซ่ก็มักจะโฆษณากับคุณว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่ได้ผลตอบแทนสูง
  หากคุณมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ที่
  -ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ http://www.1359.in.th
  -ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.1213.or.th/

 

 • แกงค์คอลเซ็นเตอร์
  มิจฉาชีพเหล่านี้จะมีการสุ่มโทรหาคุณและมีการใช้คำพูดที่ทำให้คุณเกิดความหวาดกลัว ส่วนมากจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลอกให้คุณไปทำธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม
  หากคุณตกเป็นเหยื่อแล้วสิ่งที่ต้องทำคือ แจ้งกับสถาบันการเงินให้ระงับการถอนและโอนเงิน ถ้าไม่สามารถระงับได้ให้รวบรวมหลักฐานแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระงับธุรกรรมกับสถาบันการเงิน และเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ สุดท้ายให้แจ้งไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) http://www.dsi.go.th/

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การออม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง กู้ยืม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง หนี้สิน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การลงทุน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง รู้จักลงทุน รู้จักใช้สิทธิ์ผู้ลงทุน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง กองทุนรวม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประกัน ฉุกเฉิน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ถูกโกง
VDO