ห้องเรียนการเงิน นักเรียน

 

 


    กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่มีความรู้ทางการเงินน้อย พบว่า
ประสบปัญหารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายถึง 67%
มีพฤติกรรมใช้จ่ายก่อน เหลือแล้วจึงออมถึง 88%
กว่า 66% ไม่มีการแยกบัญชีธนาคารตามวัตถุประสงค์ทางการเงิน


โปรแกรมคำนวณทางการเงิน

คำนวณเงินออมต่อเดือน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย

การวางแผนทางการเงิน

เด็กนักเรียนควรรู้ว่าการวางแผนทางการเงินมีความสำคัญอย่างไร รู้จักการตั้งเป้าหมายการออม และเริ่มต้นจัดการเงินด้วยตนเอง

 • ตั้งเป้าหมายแบบ SMART

         1) ชัดเจน (Specific) มีความชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไร ต้องการอะไร
         2) วัดได้ (Measurable) เช่น สามารถบอกได้ว่าเหลืออีกเท่าไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย ตั้งเป้าออมเงินเดือนละเท่าไร เป็นต้น
         3) สามารถทำให้สำเร็จได้ (Attainable) โดยคำนึงถึงรายได้และรายจ่ายในปัจจุบันว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่
         4) มีเหตุผล (Relevant) เป้าหมายมีความเกี่ยวเนื่องกับตัวคุณ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้บรรลุเป้าหมายได้
         5) มีระยะเวลาที่ชัดเจน (Time Bound) ว่าจะให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลเมื่อไร

 • ลงมือวางแผน

            จะบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างไร ลดรายจ่าย หารายได้เพิ่ม ออมเงิน หรือเอาเงินไปลงทุนด้วยดี เช่น ปกรณ์มีเป้าหมายจะเรียนภาษาอังกฤษในอีก 4 เดือนข้างหน้า ค่าเรียน 10,000 บาท จึงต้องลดรายจ่ายและทำงานพิเศษ เพื่อให้ได้เงินเก็บเดือนละ 2,500 บาท เป็นต้น

 • เริ่มต้นจัดการเงิน

            จะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ หรือลงทุนอะไร ต้องรู้จักสถานะการเงินของตนเองก่อน ด้วยการทำ งบดุล ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าจริง ๆ แล้วเรามั่งคั่งมากน้อยแค่ไหน (สินทรัพย์สุทธิ = สินทรัพย์ – หนี้สิน) และงบรายได้-ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้เรารู้จักพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองและรู้ว่าสามารถลดรายจ่ายส่วนไหนที่ไม่จำเป็นได้บ้าง

 • ตัวอย่างงบดุล และงบรายได้-ค่าใช้จ่าย

งบดุลของนายก้อง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
หน่วย: บาท

สินทรัพย์  

หนี้สิน

สินทรัพย์หมุนเวียน

   

หนี้สินระยะสั้น

 

เงินสด

3,000  

ยืมเพื่อนมา

800

เงินฝาก

20,000  

 

 

สินทรัพย์ประจำ

   

หนี้สินระยะยาว

 

โทรศัพท์มือถือ

3,000  

(ไม่มี)

 

สินทรัพย์รวม

26,000  

หนี้สินรวม

800

สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม = สินทรัพย์สุทธิ 25,200

 

งบรายได้-ค่าใช้จ่าย ของนางสาวปานรุ้ง
เดือนพฤษภาคม 2558
หน่วย: บาท

รายได้  

ค่าใช้จ่าย

 

   

รายจ่ายคงที่

 

คุณพ่อคุณแม่ให้

4,500  

ค่าเดินทาง

1,200

ทำงานพิเศษ

1,500  

รายจ่ายยืดหยุ่น

 

 

   

ค่าอาหาร

2,875

 

   

อื่น ๆ

250

รายได้รวม

6,000  

ค่าใช้จ่ายรวม

4,325

รายได้รวม – ค่าใช้จ่ายรวม = คงเหลือ 1,675

การออม

การออมที่ดีคือ การออมอย่างมีเป้าหมาย ออมก่อนใช้จ่าย และมีวินัยในการออม

 • ถ้าสงสัยว่า “ออมเงินทำไม” แสดงว่าเรายังขาดเป้าหมายการออม
 • วัยนี้เช่นเดียวกับวัยอื่น ๆ หากสร้างนิสัยการออมได้แล้ว จะเป็นพื้นฐานการใช้เงินที่ดีเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่
 • เริ่มต้นออมเมื่ออายุยังน้อย เมื่อเรามาเริ่มออมตอนที่อายุมากแล้วจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ยาก
 • ประเภทการออมตามเป้าหมาย ได้แก่ 1) ออมเพื่อทำให้ฝันเป็นจริง 2) ออมเผื่อฉุกเฉิน 3) ออมเพื่อลงทุน และ 4) ออมเพื่อเกษียณ
 • ออมก่อนใช้
 • สัดส่วนการออมไม่ควรน้อยกว่า 10% ของรายได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
        
อ่านเรื่องการออมเพิ่มเติมในหัวข้อ 'ออม'


        
ลองคำนวณเงินออมตามเป้าหมายที่
'โปรแกรมคำนวณเงินออม'


        
เรียนรู้ 6 ที่สุดของวิธีออมเงินขั้นเทพ โดย aommoney.com


การลงทุน

การลงทุนช่วยให้เงินออมงอกเงยได้ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น


            1) รู้จักตัวเองก่อน ดูว่าเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไร แล้วเราจะมีเงินมาลงทุนเท่าไร
            2) กำหนดเป้าหมายลงทุน มีกำหนดระยะเวลาที่เป้าหมายจะสำเร็จ จะทำให้เราเลือกการลงทุนที่ผลตอบแทนสอดคล้องกับเป้าหมายได้
            3) ความเสี่ยง* ที่ยอมรับได้ สินทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงต่างกัน ควรตัดสินใจลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ ตัวอย่างสินทรัพย์ลงทุนความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล สินทรัพย์ลงทุนความเสี่ยงปานกลาง เช่น หุ้นกู้ สินทรัพย์ลงทุนความเสี่ยงสูง เช่น หุ้นสามัญ เป็นต้น
            4) จัดพอร์ตลงทุน หรือการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน เป็นการแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์หลายประเภท เช่น กองทุนรวม พันธบัตร ที่ดิน เป็นต้น เนื่องจากสินทรัพย์แต่ละประเภทจะได้รับผลกระทบต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนจำนวนมากได้
            5) ประเมินผลการลงทุนและปรับพอร์ต ควรหมั่นทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

* ความเสี่ยงในการลงทุน คือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนให้ไม่เป็นไปตามคาดหวัง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดก็ได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
        
อ่านเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมในหัวข้อ 'ลงทุน'


ทุนการศึกษาและการกู้ยืมเพื่อการศึกษา

การขอรับทุนการศึกษาหรือกู้ยืมเพื่อการศึกษาช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน


 • แหล่งเงิน
  • ทุนการศึกษา สามารถไปศึกษาข้อมูลการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถขอกู้ยืมได้ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี
  • สินเชื่อเพื่อการศึกษา ในปัจจุบันเราสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนต่อได้ เราเรียกเงินกู้ยืมนั้นว่า “สินเชื่อเพื่อการศึกษา” โดยธนาคารส่วนใหญ่จะให้สินเชื่อสำหรับการศึกษาภายในประเทศเป็นหลัก โดยจะต้องเป็นสถาบันทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่ก็มีบางธนาคารที่อาจให้สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศด้วย
 • เลือกกู้ยืมอย่างไรในการตัดสินใจเลือกว่าเราจะกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากธนาคารใดดีนั้น สิ่งที่ควรพิจารณา ได้แก่
  • วงเงินกู้สูงสุดและอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร  ธนาคารแต่ละแห่งอาจมีการกำหนดวงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้แตกต่างกัน และอัตราดอกเบี้ยที่แต่ละธนาคารคิดก็มีความแตกต่างกัน และยังขึ้นอยู่กับประเภทของการค้ำประกัน
  • ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาและการเบิกจ่ายเงิน ค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารจะกำหนด ส่วนการเบิกจ่ายเงิน มี 2 รูปแบบ คือ (1) ธนาคารให้เป็นเงินก้อนครั้งเดียว หรือ (2) ธนาคารจ่ายเงินให้เป็นงวด ๆ ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น 
  • กำหนดเวลาและเงื่อนไขในการจ่ายชำระคืนเงินกู้  เราต้องดูความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาว่า เราสามารถจะทำงานไปเรียนไป และจ่ายชำระคืนเงินกู้ไปด้วยได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็นต้องรอให้เรียนจบก่อน และมีงานทำจึงค่อยชำระคืนเงินกู้ เราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเงื่อนไขของธนาคารต่าง ๆ ว่า อนุญาตให้เราจ่ายชำระคืนเงินกู้ในรูปแบบใดได้บ้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ตัวอย่างเว็บไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการศึกษา
        
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


        
สินเชื่อเพื่อการศึกษา ธนาคารออมสิน


        
สินเชื่อเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงไทย


การจัดการหนี้สิน

เราควรเป็นหนี้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม ต้องมีความสามารถผ่อนชำระได้


 • เป็นหนี้เมื่อจำเป็น ถ้าไม่มีสติอาจทำให้มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้
 • ยอดหนี้รวมไม่เกิน 20% ของรายได้ทั้งปี ยอดผ่อนชำระไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ต่อเดือน
 • ต้องมีความสามารถผ่อนชำระได้ ถ้าไม่ได้ก็ไม่ควรก่อหนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
        
อ่านเรื่องการออมเพิ่มเติมในหัวข้อ 'กู้ยืม'


        
อ่านเรื่องการออมเพิ่มเติมในหัวข้อ 'หนี้สิน'


การประกัน

ประกันสำหรับนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ประกันเดินทาง และประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

 • การประกัน* จะช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
 • การประกันที่น่าสนใจสำหรับนักเรียน นักศึกษา เช่น

1) ประกันเดินทาง หากเกิดอุบัติเหตุ ประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศให้เราเป็นสัดส่วน/จำนวนเงินตามรูปแบบที่เราทำประกัน
2) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตลงก็จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์

ในกรณีที่น้อง ๆ อายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ (บรรลุนิติภาวะ) เป็นผู้ขอเอาประกันภัยหรือเป็นผู้ชำระเบี้ยประกัน ต้องให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงนามเป็นพยาน (อ่านเรื่องประกันเพิ่มเติมในหัวข้อ “ ประกัน/ฉุกเฉิน”)
* การประกัน คือ การที่ผู้รับประกันจะชดใช้ความเสียหายที่ได้เอาประกันภัยไว้ และผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ (หรือสัญญา)

 

ภัยการเงิน

ทำความรู้จักกับภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภัยกลโกงทางออนไลน์ ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์


ทุกวันนี้มีกลโกง ภัยทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ตัวอย่างที่พบได้บ่อย

 • ภัยกลโกงทางออนไลน์

            คอมพิวเตอร์ของเราอาจจะติดมัลแวร์ หรือคนร้ายจะสร้างหน้าเวบไซต์ปลอมธนาคารที่ขึ้นมา เพื่อให้เรากรอกรหัสใช้งานและรหัสผ่าน กลโกงออนไลน์มีรูปแบบที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงควรติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
เราควรป้องกันตนเองไว้เบื้องต้น เช่น เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์หรือบัญชีการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ ไม่ควรจะใช้ลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือมาจากอีเมล์ที่ได้รับ ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานว่ามีโปรแกรมกำจัดมัลแวร์หรือไวรัสติดตั้งอยู่ เป็นต้น
            หากสงสัยว่าเจอเว็บไซต์ปลอม ควรจะแจ้งทางสถาบันการเงินนั้น ๆ และถ้าตกเป็นเหยื่อแล้ว ควรติดต่อสถาบันการเงินเพื่อระงับการโอนเงินหรือถอนเงิน หากไม่สามารถที่จะระงับการโอนเงินหรือถอนเงินแล้วนั้น ควรจะรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 • ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์  

            แก๊งคอลเซ็นเตอร์จะสุ่มโทรหาและใช้คำพูดที่ทำให้ตกใจ เกิดความหวาดกลัว ส่วนมากจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลอกให้เราไปทำธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม ที่พบได้บ่อย เช่น หลอกว่าบัญชีเงินฝากถูกอายัด เนื่องจากเราไปทำผิดกฎหมายไว้ ติดหนี้บัตรเครดิตอยู่ หลอกให้เราไปโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม
            หากสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานและแจ้งกับสถาบันการเงินให้ระงับการถอนและโอนเงิน ถ้าไม่สามารถระงับได้ให้รวบรวมหลักฐานแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน เพื่อให้เป็นหลักฐานในการระงับและแจ้งไปยังสถาบันการเงิน เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ และสุดท้ายให้แจ้งไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  (อ่านเรื่องภัยการเงินเพิ่มเติมในหัวข้อ “ ถูกโกง”)


ดาวน์โหลด

เด็กนักเรียนก็ควรที่จะว่าการวางแผนทางการเงินมีความสำคัญอย่างไร รู้จักการตั้งเป้าหมายการออม และเริ่มต้นจัดการเงินด้วยตนเอง

ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ออม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ลงทุน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง กู้ยืม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง หนี้สิน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประกัน/ฉุกเฉิน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ถูกโกง
VDO

      “ฝากประจำ” ทำได้ง่าย ๆ โดย TeenVestor
     เตรียมพร้อมเปิดพอร์ตการลงทุน  โดย TeenVestor
      การวางแผนการเงินสำหรับ "บัณฑิตใหม่" โดย Smart Money