ห้องเรียนการเงิน วัยทำงาน

 

 


    กลุ่มวัยทำงาน ที่มีความรู้ทางการเงินน้อย พบว่า
ประสบปัญหารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายถึง 67%
มีพฤติกรรมใช้จ่ายก่อน เหลือแล้วจึงออมถึง 88%
กว่า 66% ไม่มีการแยกบัญชีธนาคารตามวัตถุประสงค์ทางการเงิน


โปรแกรมคำนวณทางการเงิน

คำนวณสถานะทางการเงิน

การวางแผนทางการเงิน

การวางแผนการเงินช่วยให้คุณเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างถูกทิศทางและไปถึงเป้าหมายโดยไม่ยาก

 • ตั้งเป้าหมายแบบ SMART

         1) ชัดเจน (Specific) มีความชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไร ต้องการอะไร
         2) วัดได้ (Measurable) เช่น สามารถบอกได้ว่าเหลืออีกเท่าไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย ตั้งเป้าออมเงินเดือนละเท่าไร เป็นต้น
         3) สามารถทำให้สำเร็จได้ (Attainable) โดยคำนึงถึงรายได้และรายจ่ายในปัจจุบันว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่
         4) มีเหตุผล (Relevant) เป้าหมายมีความเกี่ยวเนื่องกับตัวคุณ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้บรรลุเป้าหมายได้
         5) มีระยะเวลาที่ชัดเจน (Time Bound) ว่าจะให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลเมื่อไร

 • ลงมือวางแผน

            จะบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างไร ลดรายจ่าย หารายได้เพิ่ม ออมเงิน หรือเอาเงินไปลงทุนด้วยดี เช่น ปกรณ์มีเป้าหมายจะเรียนภาษาอังกฤษในอีก 4 เดือนข้างหน้า ค่าเรียน 10,000 บาท จึงต้องลดรายจ่ายและทำงานพิเศษ เพื่อให้ได้เงินเก็บเดือนละ 2,500 บาท เป็นต้น

 • เริ่มต้นจัดการเงิน

            จะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ หรือลงทุนอะไร ต้องรู้จักสถานะการเงินของตนเองก่อน ด้วยการทำ งบดุล ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าจริง ๆ แล้วเรามั่งคั่งมากน้อยแค่ไหน (สินทรัพย์สุทธิ = สินทรัพย์ – หนี้สิน) และงบรายได้-ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้เรารู้จักพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองและรู้ว่าสามารถลดรายจ่ายส่วนไหนที่ไม่จำเป็นได้บ้าง

 • ตัวอย่างงบดุล และงบรายได้-ค่าใช้จ่าย

งบดุลของนายก้อง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
หน่วย: บาท

สินทรัพย์  

หนี้สิน

สินทรัพย์หมุนเวียน

   

หนี้สินระยะสั้น

 

เงินสด

3,000  

ยืมเพื่อนมา

800

เงินฝาก

20,000  

 

 

สินทรัพย์ประจำ

   

หนี้สินระยะยาว

 

โทรศัพท์มือถือ

3,000  

(ไม่มี)

 

สินทรัพย์รวม

26,000  

หนี้สินรวม

800

สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม = สินทรัพย์สุทธิ 25,200

 

งบรายได้-ค่าใช้จ่าย ของนางสาวปานรุ้ง
เดือนพฤษภาคม 2558
หน่วย: บาท

รายได้  

ค่าใช้จ่าย

 

   

รายจ่ายคงที่

 

คุณพ่อคุณแม่ให้

4,500  

ค่าเดินทาง

1,200

ทำงานพิเศษ

1,500  

รายจ่ายยืดหยุ่น

 

 

   

ค่าอาหาร

2,875

 

   

อื่น ๆ

250

รายได้รวม

6,000  

ค่าใช้จ่ายรวม

4,325

รายได้รวม – ค่าใช้จ่ายรวม = คงเหลือ 1,675

การออม

การออมที่ดีคือ การออมอย่างมีเป้าหมาย ออมก่อนใช้จ่าย และมีวินัยในการออม

 • ถ้าสงสัยว่า “ออมเงินทำไม” แสดงว่าเรายังขาดเป้าหมายการออม
 • วัยนี้เช่นเดียวกับวัยอื่น ๆ หากสร้างนิสัยการออมได้แล้ว จะเป็นพื้นฐานการใช้เงินที่ดีเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่
 • เริ่มต้นออมเมื่ออายุยังน้อย เมื่อเรามาเริ่มออมตอนที่อายุมากแล้วจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ยาก
 • ประเภทการออมตามเป้าหมาย ได้แก่ 1) ออมเพื่อทำให้ฝันเป็นจริง 2) ออมเผื่อฉุกเฉิน 3) ออมเพื่อลงทุน และ 4) ออมเพื่อเกษียณ
 • ออมก่อนใช้
 • สัดส่วนการออมไม่ควรน้อยกว่า 10% ของรายได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
        
อ่านเรื่องการออมเพิ่มเติมในหัวข้อ 'ออม'


        
ลองคำนวณเงินออมตามเป้าหมายที่
'โปรแกรมคำนวณเงินออม'


        
เรียนรู้ 6 ที่สุดของวิธีออมเงินขั้นเทพ โดย aommoney.com


การลงทุน

รู้จักวางแผนการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทน และรู้สิทธิผู้ลงทุน


            1) รู้จักตัวเองก่อน ดูว่าเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไร แล้วเราจะมีเงินมาลงทุนเท่าไร
            2) กำหนดเป้าหมายลงทุน มีกำหนดระยะเวลาที่เป้าหมายจะสำเร็จ จะทำให้เราเลือกการลงทุนที่ผลตอบแทนสอดคล้องกับเป้าหมายได้
            3) ความเสี่ยง* ที่ยอมรับได้ สินทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงต่างกัน ควรตัดสินใจลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ ตัวอย่างสินทรัพย์ลงทุนความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล สินทรัพย์ลงทุนความเสี่ยงปานกลาง เช่น หุ้นกู้ สินทรัพย์ลงทุนความเสี่ยงสูง เช่น หุ้นสามัญ เป็นต้น
            4) จัดพอร์ตลงทุน หรือการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน เป็นการแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์หลายประเภท เช่น กองทุนรวม พันธบัตร ที่ดิน เป็นต้น เนื่องจากสินทรัพย์แต่ละประเภทจะได้รับผลกระทบต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนจำนวนมากได้
            5) ประเมินผลการลงทุนและปรับพอร์ต ควรหมั่นทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

* ความเสี่ยงในการลงทุน คือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนให้ไม่เป็นไปตามคาดหวัง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดก็ได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
        
อ่านเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมในหัวข้อ 'ลงทุน'


การกู้ยืม

ก่อนกู้ยืมควรคำนึงถึง ความจำเป็น ความสามารถผ่อนชำระ และควรก่อหนี้ในสัดส่วนที่เหมาะสม


 • ก่อนก่อหนี้ต่าง ๆ นั้น เราควรคำนึงถึง
  • ความจำเป็น เราต้องการกู้ยืม ก่อหนี้ เพราะความจำเป็นหรือความต้องการ ควรก่อหนี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น
  • ความสามารถผ่อนชำระ เราควรจะคำนึงถึงว่า จะสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ และควรมีวินัยในการชำระหนี้ และถ้าเราหาเงินมาผ่อนไม่ได้ เช่น ตกงาน จะทำอย่างไร
  • ควรก่อหนี้ในสัดส่วนที่เหมาะสม นั่นคือ 20% ของรายได้ทั้งปี และยอดผ่อนชำระไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ต่อเดือน ไม่รวมหนี้ซื้อบ้าน หากรวมหนี้บ้านแล้วยอดผ่อนชำระไม่ควรเกิน 35 – 40% ของรายได้ต่อเดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ตัวอย่างเว็บไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการศึกษา
        
อ่านเรื่องการออมเพิ่มเติมในหัวข้อ 'กู้ยืม'


        
ลองคำนวณการขอสินเชื่อ “โปรแกรมคำนวณเงินสินเชื่อ”

        

การจัดการหนี้สิน

เมื่อมีปัญหาหนี้สินจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หยุดก่อหนี้เพิ่ม จดบันทึกรายรับรายจ่าย สำรวจทรัพย์สินและหนี้สิน ไม่หนีหนี้ หาที่ปรึกษา และหารายได้เสริม

 • สัญญาณบ่งชี้ว่ามีปัญหาการจัดการหนี้
  • ยอดหนี้สูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือยอดไม่ลดลงเลย
  • จ่ายหนี้ไม่เต็มจำนวน จ่ายช้ากว่ากำหนด
  • ถอนเงินออมออกมาใช้เรื่อย ๆ
  • กดเงินสดจากบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตเพื่อไปโปะหนี้ตรงอื่นหรือนำมาใช้จ่าย
 • ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทันที
  • หยุดการก่อหนี้เพิ่มเด็ดขาด แล้วพยายามจ่ายหนี้ที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด
  • จดบันทึกรายรับรายจ่าย ให้รู้ว่าเราจะลดรายจ่ายอะไรได้บ้าง
  • จดบันทึกหนี้สิน ว่าเรามีเจ้าหนี้กี่ราย รายละเท่าไร ดอกเบี้ยเท่าไร
  • สำรวจทรัพย์สิน ว่าจะสามารถขายทรัพย์สินอะไรที่ไม่จำเป็น เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ได้บ้าง
  • ไม่หนีเจ้าหนี้ เพราะถ้าคุณไม่จ่ายหนี้ข้อมูลจะถูกบันทึกอยู่ในเครดิตบูโร* หากคุณขอสินเชื่อจะไม่รับการอนุมัติ
  • หาที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน นักกฎหมาย รวมถึงปรึกษาและเจรจากับเจ้าหนี้
  • หาช่องทางสร้างรายได้เสริม (อ่านเรื่องการออมเพิ่มเติมในหัวข้อ “หนี้สิน”)

* เครดิตบูโร หรือข้อมูลเครดิต คือ ข้อมูลประวัติการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของบุคคลจากสถาบันการเงินที่เราไปทำธุรกรรมด้วย ซึ่งเก็บรวบรวมโดย บริษัท ข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด

การประกัน

การทำประกันช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน โดยประกันภัยแบ่งเป็น การ  ประกันสุขภาพ การประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย

 • การประกัน* จะช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
 • การประกันที่น่าสนใจสำหรับนักเรียน นักศึกษา เช่น

1) ประกันสุขภาพ เป็นการให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามความคุ้มครองของกรมธรรม์
2) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นการให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ
3) การประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันต้องสูญเสียรายได้จากการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรหรือชราภาพ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้
4) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัทผู้รับประกันภัยทำสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่ง ให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกัน

อ่านเรื่องการประกันเพิ่มเติมในหัวข้อ 'ประกัน/ฉุกเฉิน'


* การประกัน คือ การที่ผู้รับประกันจะชดใช้ความเสียหายที่ได้เอาประกันภัยไว้ และผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ (หรือสัญญา)

ภัยการเงิน

ทำความรู้จักกับภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภัยกลโกงทางออนไลน์ ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ทุกวันนี้มีกลโกง ภัยทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ตัวอย่างที่พบได้บ่อย

 • ภัยกลโกงทางออนไลน์

            คอมพิวเตอร์ของเราอาจจะติดมัลแวร์ หรือคนร้ายจะสร้างหน้าเวบไซต์ปลอมธนาคารที่ขึ้นมา เพื่อให้เรากรอกรหัสใช้งานและรหัสผ่าน กลโกงออนไลน์มีรูปแบบที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงควรติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
เราควรป้องกันตนเองไว้เบื้องต้น เช่น เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์หรือบัญชีการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ ไม่ควรจะใช้ลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือมาจากอีเมล์ที่ได้รับ ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานว่ามีโปรแกรมกำจัดมัลแวร์หรือไวรัสติดตั้งอยู่ เป็นต้น
            หากสงสัยว่าเจอเว็บไซต์ปลอม ควรจะแจ้งทางสถาบันการเงินนั้น ๆ และถ้าตกเป็นเหยื่อแล้ว ควรติดต่อสถาบันการเงินเพื่อระงับการโอนเงินหรือถอนเงิน หากไม่สามารถที่จะระงับการโอนเงินหรือถอนเงินแล้วนั้น ควรจะรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 • ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์  

            แก๊งคอลเซ็นเตอร์จะสุ่มโทรหาและใช้คำพูดที่ทำให้ตกใจ เกิดความหวาดกลัว ส่วนมากจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลอกให้เราไปทำธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม ที่พบได้บ่อย เช่น หลอกว่าบัญชีเงินฝากถูกอายัด เนื่องจากเราไปทำผิดกฎหมายไว้ ติดหนี้บัตรเครดิตอยู่ หลอกให้เราไปโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม
            หากสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานและแจ้งกับสถาบันการเงินให้ระงับการถอนและโอนเงิน ถ้าไม่สามารถระงับได้ให้รวบรวมหลักฐานแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน เพื่อให้เป็นหลักฐานในการระงับและแจ้งไปยังสถาบันการเงิน เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ และสุดท้ายให้แจ้งไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  (อ่านเรื่องภัยการเงินเพิ่มเติมในหัวข้อ “ ถูกโกง”)


ภาษีเงินได้และการวางแผนภาษี

การวางแผนภาษี ช่วยให้ไม่เสียภาษีซ้ำซ้อนและประหยัดเงินภาษีได้ เราสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากค่าลดหย่อนต่าง ๆ และการเลือกลงทุนหรือออมในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

 • ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี และเสียเมื่อไร
  เมื่อมีรายได้แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องยื่นแบบแสดงรายการปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป ยกเว้นกรณี การให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ เป็นต้น จะต้องยื่นแบบฯ ตอนกลางปี สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรก ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
 • รายได้ต้องเสียภาษี
  รายได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีเป็นเงินได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องเป็นเงินได้ที่เป็นเงินทรัพย์สินและประโยชน์อื่นที่คำนวณได้เป็นเงินที่ได้รับจริง เช่น เงินเดือน ค่านายหน้า ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย รายได้จากค่าเช่าบ้าน เป็นต้น
 • การวางแผนภาษี จะช่วยให้คุณเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ซ้ำซ้อนหรือเสียมากกว่าที่ควรจะเป็น วิธีประหยัดเงินภาษี ดังนี้
  • ใช้สิทธิประโยชน์จากค่าลดหย่อนต่าง ๆ เช่น ค่าลดหย่อนสำหรับบุตร ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย เงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ค่าเบี้ยประกันชีวิต เป็นต้น
  • เลือกลงทุนหรือออมในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีบางประเภท กำไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกำไรจากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เหล่านี้ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษี


ดาวน์โหลด

วัยทำงานก็ควรที่จะว่าการวางแผนทางการเงินมีความสำคัญอย่างไร รู้จักการตั้งเป้าหมายการออม และเริ่มต้นจัดการเงินด้วยตนเอง

ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ออม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ลงทุน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง กู้ยืม
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง หนี้สิน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประกัน/ฉุกเฉิน
ดาวน์โหลด
เอกสารอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ถูกโกง
VDO

      7 เทคนิคเพิ่มเงินออม  โดย Smart Money
     แผนการลงทุนเบื้องต้นสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ โดย efinanceThai TV
     รวมสารพัดเทคนิคจัดการหนี้  โดย A-Academy Channel