สรุปภาพรวมระดับความรู้ทางการเงิน 6 ระดับ

จากผลการสำรวจ 3 กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย พบว่า ระดับความรู้ทางการเงินในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีระดับความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับต่ำ (L) มากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 57.5 โดยแบ่งเป็น L1 ร้อยละ 6.0 และ L2 ร้อยละ 51.5  รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่มีระดับความรู้ทางการเงินปานกลาง (M) มีสัดส่วนร้อยละ 42.2 โดยเป็น M1 ร้อยละ 36.9 และ M2 ร้อยละ 5.3 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างระดับความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับสูง (H) มีสัดส่วนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 0.2 โดยอยู่ในระดับ H1 ร้อยละ 0.2 และ H2 ร้อยละ 0.03 (แผนภาพที่ 2)